Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Forskning om friluftsliv

Friluftsliv är något som det flesta människor ägnar sig åt, men i olika former, i olika omfattning och på olika sätt i livets olika faser. Det innebär att kunskap om friluftslivet måste sökas med olika metoder utifrån flera olika infallsvinklar. Ur ett akademiskt perspektiv är friluftsliv ingen enskild vetenskap eller disciplin. Friluftsliv är snarare ett tillämpningsområde som berör stora delar av samhället. Friluftslivet har nära relationer till bland annat idrotten, turismen, folkhälsan, fritiden, livskvalitet och regional utveckling.

Friluftsliv, definierat som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling, sätter naturupplevelsen i fokus. Friluftsliv kan vara både ett mål i sig och ett medel att uppnå andra syften. När det gäller friluftsbegreppets användning är det viktigt att kunna höja blicken och se begreppets utmarker och förändringar över tiden. Friluftsliv som miljöhistoria, civilisationskritik, klassperspektiv, regionalpolitik, välfärdsfråga, näringspolitik, föreningsaktivitet, pedagogisk tradition osv är ett på många sätt underbeforskat område och det intressanta riskerar att hamna utanför fokus om man gör för snäva avgränsningar.
 
Forskningsprogram med bredd
I forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring har vi för avsikt att fånga friluftslivets förändring och dynamik. Programmet består därför av forskare från sju olika universitet och högskolor i Sverige med kompetens inom bland annat geografi, ekonomi, sociologi, fysisk planering, statistik och pedagogik.

Forskningen i programmet knyts samman med en gemensam datainsamling som utgör ett viktigt underlag till programmets övriga fem forskningsprojekt vilka fokuserar på friluftslivets utövande och mönster, tätortsnära friluftsliv, fysisk planering, friluftsliv och naturvård, samt friluftsliv, naturturism och regional utveckling.

Läs mer om friluftsliv
För den som vill fördjupa sina kunskaper om friluftslivet med fokus på planering och förvaltning kan vi rekommendera den forskningsöversikt som några av programmets forskare har skrivit. Emmelin, L., Fredman, P. & Sandell, K. (2005) Planering och förvaltning för friluftslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en forskningsöversikt. Naturvårdsverket, rapport 5468. Den går att ladda ner från Naturvårdsverkets bokhandel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporten omfattar bland annat avsnitt om friluftslivets framväxt, friluftsliv som ideologisk begrepp, friluftslivets ekonomiska relationer, brukarstudier, allemansrätten, hinder, miljöpåverkan, konflikter, tätortsnära friluftsliv, friluftsliv i skyddade områden, samt planering och förvaltning för friluftsliv. Rapporten innehåller också ett stort antal referenser för vidare läsning. En omarbetad version av rapporten är planerad att publiceras som en lärobok under 2010.

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se