Forskare

Spara favorit Skriv ut 16 feb februari 2016

Personer aktiva inom friluftsforskning

Anders Szczepanski, utomhuspedagogik

Fil lic, enhetschef Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet. Forskar med inriktning mot utomhuspedagogik och didaktik samt fysiska miljöers inverkan på lärande och undervisning.
Kontakt: anders.szczepanski.liu.se

Andreas Hansen, kulturgeografi

Doktorand i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Forskar om monitoring och förvaltning av friluftsliv i kust- och marina områdan med case från Kosterhavets Nationalpark
Kontakt: andreas.hansen@geography.gu.se

Ann Dolling

Ann Dolling...

Anna Sténs

Anna Sténs...

Daniel Wolf-Watz, kulturgeografi

Undervisar i kulturgeografi vid Mittuniversitetet. Forskar om relationen mellan friluftsliv och miljöengagemang.
Kontakt: daniel.wolf-watz@miun.se

Ebba Lisberg Jensen, humanekologi

Docent i humanekologi. Forskar kring friluftslivets och naturumgängets kulturella aspekter, friluftsliv och etnicitet, samt om urbanisering och ekologisk läskunnighet.
Kontakt: 
ebba.lisberg.jensen@mah.se

Eva Sahlin

Eva Sahlin...

Karin Andersson, idrottsvetenskap

Forskarstuderande i idrott vid Örebro universitet. Forskar med inriktning mot friluftspedagogiska frågor, människors möjligheter att skapa relationer till naturen inom ramen för olika utbildningspraktiker.
Kontakt: karin.andersson@oru.se

Karin Lindelöf

Karin Lindelöf...

Klas Sandell, kulturgeografi

Professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Forskar med inriktning mot friluftslivets historia, pedagogik, landskapsrelation och allemansrätt.
Kontakt: klas.sandell@kau.se

Linda Lundmark

Linda Lundmark...

Marie Stenseke, kulturgeografi

Professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Forskar om planering och förvaltning av landsbygdens landskap, med koppling till hållbar utveckling och deltagande.
Kontakt: marie.stenseke@geography.gu.se

Mattias Sandberg, kulturgeografi

Forskare i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Forskar om planering och förvaltning av naturbetesmarker i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och om barns naturkontakt i staden.
Kontakt: mattias.sandberg@geography.gu.se

Olof Olsson, kulturgeografi

Doktorand i Kulturgeografi vid Umeå universitet. Forskar om tätortsnära skog med fokus på rekreation och variationer i utbud, tillgänglighet och kvalité mellan svenska städer.
Kontakt: olof.olsson@geography.umu.se

Pernilla Ouis

Fil dr. i humanekologi och docent i hälsa och samhälle (inriktning etniska relationer) vid Institutionen för Socialt Arbete på Fakulteten för Hälsa och Samhälle vid Malmö Högskola. Forskar om friluftsliv, genus, etnicitet/migration och hälsa.
Kontakt: pernilla.ouis@mah.se

Peter Fredman, turismvetenskap

Professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund. Forskar med inriktning mot friluftslivets utövande, efterfrågan, ekonomi, monitoring och naturturism.
Kontakt: peter.fredman@miun.se

Rebecca Stenberg, psykologi och företagsekonomi

Fil.Dr. Styrelseledamot i Centrum för forskning om räddning och respons vid Linköpings universitet och forskar om organisering, ledning och samverkan inom friluftssäkerhet samt är själv verksam på området.
Kontakt: rebecca.stenberg@liu.se

Rosemarie Ankre, kulturgeografi

Adjunkt vid Mittuniversitetet. Forskar främst om konflikter gällande olika sorters mark- och vattenanvändning i kust och fjäll i samband med naturturism och friluftsliv, med besökaren i fokus. Kontakt: rosemarie.ankre@miun.se

Sandra Wall-Reinius, kulturgeografi

Lektor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet. Forskar om skydd och förvaltning av landskap, trender och efterfrågan av friluftslivsaktiviteter och naturturism särskilt i fjällen.
Kontakt: sandra.wall-reinius@miun.se

Sara Borgström, naturresurshushållning

Postdoktor i naturresurshushållning vid Stockholm Resilience Centre,  Stockholms universitet. Forskar om landskapsförvaltning i Sverige, med särskilt fokus på planering och förvaltning av naturen och dess ekosystemtjänster i stadslandskapet.
Kontakt: sarab@stockholmresilience.su.se

Therese Bjärstig, statsvetenskap.

Fil. Dr. och forskare vid Umeå universitet. Forskar om skogens sociala värden (där rekreation och friluftsliv är en av flera viktiga komponenter) i en rural kontext samt kring planering och förvaltning i ett landskapsperspektiv i en fjällkommun.
Kontakt: therese.bjarstig@umu.se

Thomas Beery, miljövetenskap

Postdoktor vid forskningsmiljön Man and Biosphere Health, Högskolan Kristianstad. Forskar med inriktning om friluftslivets samband med ekosystemtjänster, biologisk mångfald, och environmental connectedness.
Kontakt: thomas.beery@hkr.se

Ylva Lundell, hälsa

Forskare inom Skog och Hälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå. Forskar om skogens inverkan på människors hälsa, samt hur skogsbruket kan ta hänsyn till sociala värden. 
Kontakt: Ylva.Lundell@slu.se

100
23